- Finner du noe av interesse ? -


En database med slekt, bilder, historier etc. med tilknytning til Hemne-distriktet
Skriv ut

Prester i Hemne
Samlet fra diverse kilder
 


Fet og kursiv, de første 6 prestene, fra Biskop Dr. A. Chr. Bang: Den Norske Kirkes Geistlighed i reformations-aarhundredet (1536-1600).


  Oluf Karlssøn,
1533 - 1540
Han var den siste katolske og den første lutherske sogneprest i kaldet, som han allerede indehavde i 1533, da han sendte erkebiskop Olaf en foræring in natura (Dipl. Norv. X, 670).
Omtales i kannikefortegnelsen af 1540 (ibid. XII, 597), men ikke i 1554 (ibid. XII, 654), saa han maa være død før sistnævnte aar.
  Petter Hanssøn Holt,
ca 1555 - ca 1560
Omtales i kannikefortegnelsen af 1616 som sogneprest til Hevne. Han var kannik allerede i 1556 og underskrev kapitelseden i 1558 (Dipl. Norv. XII, 660 og 667).
Omtales i 1564 (Norske Magazin I, 425).
  Cornelius Claussøn,
 
Kanneikefortegnelsen af 1616 nævner ham som Petter Holts eftermand paa Hitteren. Han gjorde i 1553 tjeneste som teologisk lektor ved latinskolen i Trondhjem (Dipl. Norv. XII, 650), ligesom han ogsaa omtales i 1554 og 1556 (ibid. XII, 654 og 660); i 1558 underskrev han kapitelseden (ibid. XII, 667).
Presteserien af 1651 (se Frue Kirke) gjør Cornelius Claussøn til sogneprest i Trondhjem og lader ham dø den 30th august 1566.

  Torkel Syvertssøn,
 
Var gift med Birte Jakobsdatter og solgte en gaard i 1563 (utrykt diplom af 1589, rigsarkivet). Død før 4de juli 1577 (utrykt diplom, Tronhjems videskapselspab). For herredagen i Trondhjem 1578 blev der indbragt en sag angaaende noget jordegods, der efter ham var tilfaldt hans børn (dombog af 1578, side 216).
Er maaske den Torchillus Siguardi Trumsensis Nordlandus, der blev immatrikulert i Rostock i november 1553 (Daae: Matrikler, side 83).

  Mikkel Audensen,
 

 
  Mikkel Kristenssøn,
født ca 1550
1578 - 1617
Michel Christensen er nevnt på Hitra alt i 1578 og den 21/5 1580. Presten til Hitra skulle residere på Hitra, men Hr Mikkel fikk lov å bo i Hemne. Trolig var han sogneprest. Han er også nevnt i et diplom den 27/3 1593. I dette diplom blir han omtalt som svoger av Ivar Audensen. Han fikk den 19/6 1610 tillatelse til å bo i Hemne. Han er nevnt i lensregnskapet i 1613 da han bygslet 1 øre i Tannvik.

I 1617 betalte han for 6 1/2 spann odelsjord i Fosen. I 1618 nevnes i lensregnskapet at Milde Hr Michels bygsler 1/2 øre i Svanem. I sagskatten i 1618 nevnes Mille som Hr Mikkels.
Omtales i 1578 som den, der paa hr. Torkels børns vegne (se Torkel Syvertssøn) førte ovennævnte sag paa herredagen i Trondhjem (dombog af 1578, I. c., hvor Hierme er feil for Hevne).
Han er vel den af Schøning (Reise, hefte II, side 31) omtalte hr. Michel op Hemn, som hollænderne kjøbte trælast hos, og hvis navn de satte paa sine sjøkarter.
Den 21de mai 1580 nævnes hans navn i anledning af leie af jord (utrygt diplom, Tronhjems videnskabsselskabs samling nr. 158 b). Et af ham skrevet brev fremlagdes for herredagen i Trondhjem den 30te mai 1597 (dombog af 1597, side 40).
Død nogen tid før 2den december 1619 (Rigsregistranter IV, 52).

  Melchior Jakobsen Falch,
født ca 1590
1618 - 1639
Studerte i København 1613, Wittenberg 1616 og var 1619 kapellan, senere sogneprest i Hitra og Hemne. Valgte å bo i Hemne pga. en spådom om at han skulle ende med å drukne. Dog endte han sine dager ved å kjøre ned i Rovannet i Hemne på en tur til Vinje anneks (!)
Det såkalte "skandalebryllupet" på Kirkesæter i Hemne i 1619 førte bl.a. til at biskopen i Trondhjem, magister Anders Christensen Arreboe ble avsatt, etter beskyldninger om lettsindig og utuktig oppførsel (både i Hemne og i et annet prestebryllup på Inderøy).

  Gjert Gjertson Mumme 
1680 - 1691
Gjert Mumme var fra Møre, og var sønn av sagbrukseier på Kleive, Gjert Davidson og Adalos Mumme og prest i Hemne til han døde i 1691. Han eide gården Witsø fra 1680, og bodde der.

  Anders Henriksen Bull 
1691 - 1705
Sønn av presten Henrik Bull på Stadsbygd. Han bodde på Alstad, men eide også Witsø, som han solgte til sin etterfølger Tarald Ross.
En av hans etterkommere er Ole Bull.

  Tarald Ross 
1705 - 1717
En nidkjær prest som førte rettssaker mot folk som skulket kirka. Den mest bisarre hendelsen som har skjedd i noen norsk kirke, kan være det som skjedde i Hølonda kirke 1729. Da ble det en regelrett slåsskamp mellom rektor Hans Schancke ved Trondheim katedralskole og Tarald Ross mens han var sokneprest  i Orkdal.

 
  Jacob Nilsen Lund 
1717 - 1729
Var personellkapellan i Bjørnør i 3 år før han kom til Hemne. Han kjøpte Witsø av Tarald Ross, og bodde der sammen med kona Maren og sine etter hvert 11 barn.
Lund var en 'folkelig' prest i motsetning til forgjengeren.
Han var den første presten i Hemne som førte kirkebok.

  Ole Christoffer Meldal 
1729 - 1751
I biskop Hagerups visitasmelding fra 1739 heter det: "Præsten prædigede upaaklagelig". Han videreførte skoleordningen som Jacob Lund hadde fått i stand.

  Christopher Budde 
1752 - 1775
Budde var bare 27 år da han kom til Hemne. Han kjøpte Øygarden sist på 50-tallet, og dreiv gården godt. Budde begynte å føre konfirmantenes navn i kirkeboka.
Budde var sammen med Johan Schielderup Borch de første potetprestene i Hemne.

  Jakob Møller 
1775 - 1775
Skulle overta som sogneprest, men døde på vei til Hemne fra Bø i Vesterålen.

  Johan Schielderup Borch 
1775 - 1817
Borch tilhørte også opplysningstida, og hjalp folk med kunnskap bl.a. om jordbruk, men han kunne ikke fylle plassen etter en så aktiv prest og skolemann som Budde.
Borch var en "tørr" predikant, og biskop Schønheyder skriver etter en visitas i Hemne i 1789: "Hr. Borch prægede over locus communis, Guds Hjælp og Velgjærning og vor Tak, hverken med fyndig Overbevisning eller synderlig Liv. Han er ellers en sædelig og ulastelig Mand".

 

Hans Hansen 
1817 - 1820

I Hansens tid ble Strand innkjøpt som fast prestegård. Hansen var nok en arbeidssom prest de få årene han var i Hemne.

  Rasmus Parelius,
født 1787
1821 - 1835
Parelius hadde sterk tilknytning til bygda. Han hadde som nyutdannet vært huslærer hos svigerfaren, Morten Lossius.
Prost Rønne i Fosen skriver: "Det er en sand Glæde at visitere denne Menighed, hvor den hæderlige Præst i Forening med den hæderlige Menighed, heldigen arbeider paa at bygge Jesu Menighed blandt den lærevillige Ungdom".

  Anton Christian Brodtkorb,
født 1803
1835 - 1842
Han var son til presten på Hitra, Tobias Brodtkorb, og sønnesønn til kaptein og kirkeeier Brodtkorb på Kjørse. Der hadde faren vakse opp.
Han var i alle fall syklig dei sju årene han var i Hemne, og han dødde berre 39 år gammal i 1842.
Det var i det heile noe tragisk med presten Brodtkorb. Han låg under for drikk, som folk vel visste om, men ingen klaget på han for det, syntes berre synd på han.

  Halvor kristian Heyerdal,
født 1800
sokneprest 1843 - 1865
Søn af forhenværende Præst i Størdalen, Gran Hieronymus Heyerdahl,
var fød 27/7, 1800, Student 1823, theol. Cand. 1828.
Sognepræst til Edø 1829 og til Hevne 1842, hvor han forblev til 1865, da han tog Afsked. Gift med Gina Fredriksen, begge forflyttet til Christiansund, hvor Manden døde i Octbr. 1878, Konen
Aaret 1875. 10 Børn.

  Johan Ernst Gunnerius,
født 1801
sokneprest 1865 - 1872
Gunnerius var grundtvigianer og møtte stor motstand i Hemne. Et klageskrift mot presten, fekk over 750 underskrifter. Venner av Gunnerus  forsvara presten og sa at de var godt fornøgde med hans embetsgjerning. I spissen for dette stod Lars Sinnes. Han hadde også fått prenta ei preken av Gunnerus, der han ville vise at presten ikke var vranglærer. Men det kom ikke mer enn femti underskrifter på dette brevet.

  Haakon Arne Arnesen,
født 1834
sokneprest  1872 - 1877
Som stiftskapellan hadde han styrt embetet den tid Gunnerus var suspendert, og overtok så som sokneprest i 1872.
Arnesen  hadde arbeidd i Oslo indremisjon og senere gjort tjeneste som res. kap. i Oppdal før han vart stiftskapellan i Trondhjems stift. I Hemne kom han til å arbeide i 8 år, først 3 år i konstitusjon, så 5 år som sokneprest, 1872-77. I disse årene gjorde Arnesen et godt arbeid, både for kirke og skule.

  Georg Severin Schelderup,
født 1840
sokneprest 1878 - 1890
Han var prest i Lierne før han kom til Hemne. Schelderup, som var en overlag aktiv mann, var også noe med i politikken. Han var mange år formann i Søndre Trondhjem amtsskolestyre, og han var ordfører i Hemne ei kort tid før han flytta til Oppdal i 1890. Schelderup ofte var ute på besøk hos syke og enslige, og når han var ute i bygda i slike ærend, nytta han høvet til å holde bibellesing i grenda der han var. . I året 1879 holdt han ikke mindre enn 18 bibellesinger kring i bygda.

  Toralf Arnljot Solem,
født 1846
sokneprest 1891 - 1898
Thoralf Arnljot Salem, var så vidt vi vet den første bondegutten som vart prest i Hemne. Han var sønn til bonde Arnt Solem i Klæbu, cand.theol. 1873 og tok eksamen i lappisk 1875. Dette fikk han bruk for som prest i Tana 1875—81. Deretter var han sokneprest i Herøy og prost i Nord-Helgeland før han kom til Hemne. Som sogneprest i Hemne vart han og prost i Fosen. Liksom Arnesen og Schelderup var Solem ivrig til å reise rundt i det store kallet, på sykebesøk, til bibellesinger og til skolene. Han var folkelig og vennesæl.

  Søren Dahl,
født 1856
sokneprest 1898 - 1907
Han preket for første gong i Hemne sist i august 1898.
Liksom Scheldrup og Solem var Søren Dahl overlag aktiv i sin gjerning, både for kirke og skole. Han vart valgt til formann i skolestyret straks han kom til bygda, og han gjorde godt arbeid som skolestyreformann. Han var også litt med i politikken. I Hemne vart han varaordfører en periode. Dessuten var han forlikskomissær i sju år, 1899—1906.

  Kjervald Bull-Hansen,
født 1866
1907 - 1920
Kjervald Bull-Hansen (1907—20) var kjøpsmannssønn fra Trondheim, f. 1866, cand.theol. 1890 og hadde vært prest i Loppa, Skjerstad og Fauske før han kom til Hemne, der han overtok embetet 13. juni 1907. Bull-Hansen var en klok mann, var varsam når det trengtes, og utfordret ikke noen av gruppene i det frie kristelige arbeidet. Han hadde ellers noe av den gamle embetsmannstypen i seg, med naturlig autoritet, en som folk respekterte. Men han hadde og mildere drag, og det var varme i hans forkynning.

  Richard Sverre Kreutz,
født 22/8-1885
1920 - 1924
Ny sokneprest i Hemne vart Richard Sverre Kreutz. Han hadde vært hjelpeprest i Trondheim, sokneprest i Tana og res. kap. i Orkdal før han kom til Hemne. Vi får inntrykk av at Kreutz var godt likt av 'lesarane', var en alvorlig og from mann og minte vel noe om lekpredikanten i sin forkynning. Det ser ut som han ikke gjorde så mye av seg når det galdt skolen. I 1924 flytta Kreutz til Dovre.
Tjenestegjorde blant annet på Dovre, Nøtterøy og i Uranienborg kirke i Oslo. Han ble tidlig enkemann.

  Sverre Sundt Prøsch,
født 1893
1925 - 1958
Sverre Sundt Prøsch sokneprestembetet i 1924. Han var fødd i Trondheim 1893, cand.theol. 1930 og var stiftskapellan i Nidaros i 3 år før han kom til Hemne, og der vart han værende til sin død i 1958. Nest etter prost Johan Schelderup Borch er Prøsch den som har vært prest lengst tid i Hemne, heile 34 år. Han var en folkelig og omgjengelig mann, som vart mer og mer likt av bygdefolket etter som åra gjekk. Han arbeidde og godt sammen med 'lesarane' og misjonsfolket. Selv likte han seg i Hemne og sa at han ikke kunne tenke seg å flytte fra denne bygda.

  Edvin Rein,
født 1900
1958 - 1970
Etter at Prøsch dødde i 1958, vart Edvin Rein sokneprest i Hemne, f. på Frøya 1900, var sokneprest på Hitra før han kom til Hemne. Han var og prost i Sør-Fosen. Liksom prestene før han hadde Rein et godt samarbeid med lekfolket og alle frie kristelige organisasjoner. Gjennom tolv år vann han seg et rom hos hemnværingene, streva trofast og iherdig i det store kallet til han nådde aldersgrensa i 1970.

  Konrad Adolf Oterholm,
født 1908
1970 - 1975
Konrad Adolf Oterholm, f. 1908 i Halsa, var prest i Vefsn før han kom til Hemne. Her virket han som sokneprest fra august 1970 til februar 1975, da han flytta til Sogn, vart prest i Lavik og prost i Ytre Sogn. I de knappe fem årene i Hemne var han ivrig i si prestegjerning og var med i mangeartet kristelig arbeid så langt tida strakk til.

  Bjørn Sverre Kolshus,
født 1949
1976
Bjørn Sverre Kolshus hadde tenkt å reise ut som misjonær, men sykdom i familien kom i vegen for det. Etter oppfordring søkte han embetet og vart utnemnd til sokneprest, 27 år gammal, den yngste soknepresten Hemne noensinne har hatt. Bygda tok imot han med glede, og nå kunne hemnværingene si som Erik Sagen skreiv om Søren Dahl i prestevisa si: "Gid at vel og lenge vi ham beholde må".

       
  Ralph Hermann Müller,
født 1941
1979 - 1987
 
  Frode Christiansen, 
født 1943
1983 - 2010
 
  Brit Karin Theimann,
født 1955
2006 - 2008
Brit Karin Theimann begynte som vikarprest i Nidaros bispedømme i 1986. Hun har vært prest i Indre Helgeland, først som kallskapellan i Gruben og fra 1992 til 2000 var hun sokneprest i Hemnes og deretter i Vega i Sør-Helgeland prosti. Fra 2006 har hun vært sokneprest i Hemne.
”Årets Hemnværing 2008”.

       
       
       
       
       
       
       
Noen som kanskje ikke har vært sogneprester
 

 
       
  Johan Jensen Værnes,
født 1860
1898
 
  Johan Mattson Vaslirab,
født 1867
En annen hemnværing som fekk mye å si i misjonsarbeidet, var Johan Mattson (Martinusen). Han var fra en fattig heim og måtte tidlig ut og sørge for seg sjøl, først som gjetergutt og dreng, senere på sagbruk i Klæbu og skogsarbeid, til han fekk skrapt sammen penger til Amerika-billett. Så drog han ut, 21 år gammal i 1888, slo seg gjennom med hardt arbeid både før og under det teologiske studiet ved Augsburgs seminar, arbeidde deretter i strevsamme prestekall i Midtvesten. Sitt største arbeid gjorde han i misjonsorganisasjonene, der han fekk et verdenskjent navn og var med på flere internasjonale kongresser.

  Jon Nilsen  
  Lars Røstvig,
født 1846
Lars Jakobsen Røstvig, , , født i Hemne, norsk misjonær på Madagaskar. Etter utdannelse ved Misjonsskolen i Stavanger 1868–73 reiste Røstvig 1874 i Det Norske Misjonsselskaps tjeneste til Vest-Madagaskar, og virket her til 1911, så godt som hele tiden i Tulear. Hans virksomhet på dette felt ble av største betydning for utviklingen av misjonen. Utgav Sakalaverne og deres land (1886).

  John O. Vold, 
født. 1891
John O. Vold, reiste som ung mann til Amerika og arbeidde seg fram til prest der. Han var i slekt med Johan Mattson, men mye yngre, f. 1891 og voks opp i Slupphaugen.
Hans bakgrunn var som for Mattson den sterke religiøse påvirkningen fra kirke og skole. "Min barndoms kristendomsundervisning under Lars Sødahl, og konfirmasjons-
undervisningen under sogneprest Søren Dahl var de viktigste faktorer i mitt valg av prestegjerningen," skriv han i "Livsskidse" (1952)